МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Уулзалт, Арга хэмжээ